Potenciál města
Žďár nad Sázavou
 Centrum Žďáru kulhá, je rozděleno řekou - silnicí první třídy - na dvě poloviny, které mají výrazně odlišný charakter. Na jedné straně je původní zástavba, na té druhé nedokončený modernistický urbanismus. Odhalené zadní trakty, nezastavěné parcely. Periferie hned u náměstí.
Navrhujeme alternativní historický vývoj území. Neexistující hradby, které byly strženy, ale zanechaly viditelnou stopu v území. Svazujeme jádro, přidáváme městský veřejný prostor, plochy pro služby, bydlení a odpočinek.
Protiváhou k rovnováze.
K uchopení rozdrobeného území nám pomáhá kombinace narativu „hradební“ stopy a původní parcelace s dlouhými humny.
Vzniká uliční fronta, která je lemována zeleným pásem. Ten krom pěší dopravy zároveň umožňuje vyvézt hlavní cyklistickou tepnu mimo nepříjemné prostředí silnice I. třídy. Vzniká tak zelená pěší zóna přinášející bezpečný veřejný prostor s aktivním parterem.
Zelený pás na hranici využíváme také pro hospodaření s vodou. Vytváříme malý vodní oběh recyklací dešťové vody k odpařování a zlepšení mikroklimatu zeleného pásu. Prvkem v pásu je mokrý poldr vyložený kameny, který nárazově využívá přebytečnou vodu z Horního rybníka. Stávající odvod vody je odtrubněn a přemístěn směrem k liniovému pásu-poldru, kde dochází k využití vody ještě před svodem do Sázavy. K dosažení požadovaného vsaku z proudící vody jsou vybudovány drobné kamenné hráze, sloužící k jejímu dočasnému zadržení. Navrhujeme také vznik retenčních pobytových jezírek.
Voda, která se nestačí vsáknout v mokřadovém pásu, je na jeho konci zatrubněna a pod komunikací odvedena do řeky Sázavy.
Zastavujeme i kapsy vzniklé mezi starým-novým městem a stávající strukturou. Vše tak, aby bylo možné budovat ve fázích v delším časovém horizontu.​​​​​​​ 
Místo: Žďár nad Sázavou
Fáze: soutěž 
postup do 2. kola
Rok: 2020
detail náměstí  "ATRIUM"

Náměstí je skryté za průchodem, intimnější měřítko okolních budov vytváří příjemnou atmosféru. 
Prostor je provázaný s budovou tržnice, potenciál rozšíření trhů do také do náměstí.
Živý parter, ideální místo pro kavárny a restaurace s předzahrádkami.
detail městský blok

Zálivy uvnitř městských bloků poskytují intimnější atmosféru.
Domy mezi sebou utváří prostor pro setkání se sousedy, místo pro hřiště i posezení ve stínu stromu.
detail obytný blok

Obytný blok na kraji zeleného pásu vytváří polosoukromé prostory uvnitř vnitrobloku pro setkání sousedů.
Kvalitní prostor pro bydlení je zaručen blízkostí města a zároveň zelené pěší zóny.
detail zelená pěší zóna

malý vodní oběh
Místo obvyklého svodu dešťové vody do kanalizace jí projekt využívá pro vytvoření malého vodního oběhu.
Prvkem v pásu je mokrý poldr vyložený kameny, který využívá vodu z Horního rybníka. Stávající odvod zatrubněný odvod vody je doplněn o potrubí směrem k liniovému pásu-poldru, kde dochází k využití vody ještě před svodem do Sázavy.
K dosažení požadovaného vsaku z proudící vody jsou vybudovány drobné kamenné hráze, sloužící k jejímu dočasnému zadržení. Navrhujeme také vznik retenčních pobytových jezírek.
Voda, která se nestačí vsáknout v mokřadovém pásu je na jeho konci zatrubněna a pod komunikací odvedena do řeky Sázavy. Možností je vytvořit ještě jednu vodní plochu v prostoru knihovny.
vizualizace vstupu na náměstí
pohled z navrhované tržnice na náměstí

další projekty

Nahoru